5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Rozpoczynamy kolejną inwestycję

W czwartek 22 października Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz podpisała umowę na realizację robót budowlanych „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Wykonawca robót – firma WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola został wyłoniony w ramach ogłoszonego we wrześniu przetargu. Za kwotę ponad 2,6 mln zł netto zostanie wybudowane 3 km sieci kanalizacji sanitarnej i przepompownia ścieków. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2021 r.

Inwestycja, dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy, którą WiK podpisał z Urzędem Marszałkowskim w czerwcu br., ma na celu umożliwienie mieszkańcom miejscowości Oleszka korzystanie z systemu zbiorczego odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Przetarg nieograniczony – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka

W związku z otrzymaną pomocą na realizaję operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spółka prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj.

Komunikat nr 2/2020 z dnia 21.08.2020 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu Oleszka – rejon zaopatrzenia Oleszka, Jasiona, Żyrowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki pobranej w dniu 17.08.2020 r. stwierdza, że decyzja z dnia 14.08.2020 r. nr HK.43260.7.8.2020.MM została wykonana i woda nadaje się do spożycia.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

WiK zdobył kolejne dofinansowanie

W poniedziałek (06.07.2020 r.) Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz odebrała z rąk Marszałka Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleszce.

Inwestycja przewiduje budowę ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków. Po zakończeniu budowy do kanalizacji będzie mogło podłączyć się 78 nieruchomości. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwróci Spółce ponad 60% kosztów tj. ponad 1,5 miliona złotych.

c0f8c884-bb9c-11ea-add9-525400d183e6_hd_20200618-135630

Przebudowa ul. Dzierżonia

Trwa przebudowa ul. Dzierżonia w miejscowości Żyrowa. W ramach prac przebudowany został wodociąg na długości 230 m oraz rozbudowana została sieć kanalizacji sanitarnej na długości 40 m.

Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Dzierżonia, którzy są zainteresowani przebudową przyłączy wodociągowych proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 77 544 59 41.

stacja

Modernizacja SUW Krępna – rozpoczęcie inwestycji

W dniu 27.05.2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krępnej”. Prace w terenie rozpoczną się w miesiącu sierpniu i będą trwały do października. W ramach realizacji umowy zostanie wymieniony cały osprzęt stacji (m.in. pompy, zasuwy), praca stacji zostanie zautomatyzowana i objęta systemem monitoringu. Wszystkie roboty będą wykonywane tak, aby nie były odczuwalne dla mieszkańców.

Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 27.10.2020 r. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków własnych Spółki.

07

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na lata 2020-2023

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.7.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

1. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice

2. orzekł o dkróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr GL.RET.070.7.20.2018

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Gliwicach w dniu 28.05.2020 r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 05.06.2020 r. do 04.06.2023 r. dla Gminy Zdzieszowice.

taryfa-2020-2023.pdf

covid

Szanowni mieszkańcy

W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa, prosi się Klientów o ograniczenie wizyt w Biurze WiK przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach.

Prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw, przesyłanie korespondecji pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 544 59 41.

W razie awarii działa całodobowy numer awaryjny 692 327 425.

l1

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej?

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
  4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie).

           Druk zlecenia odbioru przyłącza kanalizacyjnego

           Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego

       5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy.

           Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.