ru

Inwestycje zakończone w 2019

Szanowni mieszkańcy.

Miło nam poinformować, że w 2019 r. Spółka zakończyła inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice – etap III – która obejmowała budowę sieci na ulicach: Osadniczej, Pięknej i Raszowskiej oraz inwestycję pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podłączenia posesji nr 28, 28A przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy.

W związku z zakończeniem prac mogą już Państwo przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Aby to uczynić prosimy o złożenie do siedziby Spółki wniosku o wydanie warunków technicznych (w załączeniu). Następnie należy zgłosić Spółce planowany termin rozpoczęcia robót oraz zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie). Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy.

07

Dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Szanowni mieszkańcy,

W związku z Uchwałą nr XVI/139/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wysokości dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które wynosić będą 0,36 zł netto do 1 m3 wody, 1,25 zł netto do 1 m3 ścieków, zmianie ulegną opłaty obciążające mieszkańców, które będą wynosiły:

  • 4,21 zł netto/ 1 m3 wody,
  • 6,73 zł netto/ 1 m3 ścieków.

Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka rozliczając Państwa w najbliższym kwartale uwzględni dotychczasową dopłatę i wyliczy proporcjonalnie zużycie do dnia 31.12.2019 r. lub uwzględni podany stan wodomierza na dzień 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. zastosuje nową wysokość dopłaty.

uchwala-doplaty-2020.pdf

podz

Woda jest darem

W dniu 23.07.2019 r. pracownicy Spółki przeprowadzili zajęcia  pt. „Woda jest darem”  w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach w ramach „Wakacji w Bibliotece”. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym mieszkańcom jak ważna jest racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w każdym godpodarstwie domowym.

kropelka

Szanowni mieszkańcy

W związku z falą upałów zwracamy się z prośbą o oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania ogródków.

Zwiększony pobór wody w godzinach wieczornych powoduje obniżenie ciśnienia w mieszkaniach na wyższych piętrach budynków.

Prosimy o zastosowanie się do naszych zaleceń.

07

Szanowni Mieszkańcy

W związku ze zmianą Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice, przyjętego Uchwałą nr VI/65/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, niniejszym informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2019 r. Pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dostarczać będą Państwu projekty umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz umowy na zaopatrzenie w wodę.

08

KURTYNA WODNA

W dniu dzisiejszym pracownicy naszej Spółki zamontowali w Parku Miejskim kurtynę wodną.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tego sposobu chłodzenia się w upalne dni.

07

Szanowni Mieszkańcy

W związku z wejściem w życie Uchwały nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice uprzejmie informujemy, iż każdy Odbiorca ma prawo:

– zgłaszania reklamacji dotyczących sposobów wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności w zakresie obowiązków Przedsiębiorstwa zawartych w umowie i jakości świadczonych usług, ilości oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi

– zgłaszania reklamacji dotyczącej wystawionej faktury/rachunku

– uzyskania informacji o jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo

Zgłoszenie reklamacji może być dokonywane w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, osobiście do protokołu w siedzibie Spółki, w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1 w godzinach otwarcia Spółki tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl

Formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie internetowej w plikach do pobrania.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego
  2. Przedmiot reklamacji
  3. Uzasadnienie
  4. Informacje dodatkowe

Spółka jest zobowiązana do powiadomieniu zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia Przedsiębiorstwu w inny sposób.

06

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice – etap III

Miło nam pinformować, że rozpoczynamy inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice – etap III” na ulicach: Osadniczej, Pięknej, Raszowskiej.

W dniu 25.04.2019 r. rozpoczną się prace na ul. Osadniczej. Na czas prowadzenia robót nastąpi zwężenie jezdni. Prosimy o bezpieczne poruszanie się w rejonie prowadzonych prac.

Aby zminimalizować uciążliwość budowy większość prac zostanie wykonana metodą bezwykopową.

Za utrudnienia przepraszamy.

05-6

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

W dniu 29.03.2019 r. z okazji Światowego Dnia Wody w Bibliotece Miejskiej odbyły się zajęcia dla dzieci, prowadzone przez pracowników naszej Spółki. W trakcie zajęć dzieci mogły dowiedzieć się z jakiego powodu co roku obchodzony jest dzień wody, dlaczego należy oszczędzać wodę i jak możemy to robić.

Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały samochód specjalistyczny WUKO – miały możliwość usiąść za jego kierownicą i zadawały dużo zaskakujących pytań.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie przewiertu sterowanego w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach – etap III„.

Dokumenty dotyczące zapytania można pobrać na tutaj