03

22 marca Światowy Dzień Wody

Co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W tym roku hasłem przewodnim jest: „Leaving no one behind”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Dostęp do wody dla wszystkich”.

Mimo tego, że Ziemia nazywana jest niebieską planetą od lat świat boryka się z problemem braku wody. Tylko 3% światowych zasobów wody stanowi woda słodka, z czego 70% uwięzione jest w lodowcach.

Dlatego zachęcamy mieszkańców Gminy Zdzieszowice do odpowiedzialnego gospodarowania wodą.

Nie masz pomysłu jak można oszczędzać wodę? Poniżej przedstawiamy jakie działania można podjąć, aby ulżyć naszej planecie:

  • Zadbać o szczelność kranów i spłuczek,
  • Wybierać wodooszczędne sprzęty,
  • Wziąć prysznic zamiast kąpieli,
  • Podlewać ogród, gdy będzie chłodniej deszczówką.

A tak obchodziliśmy Światowy Dzień Wody w latach poprzednich:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wodomierzy”.

Dokumenty dotyczące zapytania można pobrać na stronie bip.wik-zdzieszowice.pl w zakładce >>Ogłoszenia>>Zamówienia publiczne.

Ochrona Danych Osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Szanowni Klienci

Wobec faktu, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywac będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejsiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyniąc zadość obowiązkowi informacyjnemu wynikającemu z motywu 60 oraz art. 12 i 13 powołanego powyżej rozporządzenia uprzejmie informujemy, że:   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział KRS, Numer KRS: 0000293893, NIP: 1990066693, kapitał zakładowy: 29.590.000,00 zł

Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Pani Elżbieta Miszkiewicz (kontakt:ela@rastal.com.pl)

Dane będa przetwarzane w związku z realizowaniem umów na dostawy wody i odprowadzanie ścieków na rzecz mieszkanców oraz pozostałych usług realizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy
  • w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Spółki,
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Odbiorcą danych osobowych będą: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach , ul. Wschodnia 2 , 47-330 Zdzieszowice. W zakresie realizacji działalności Spółki dane moga być udostępnione Gminie Zdzieszowice – właścicielowi  oraz  podmiotom lub organom, które są upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz zawartych umów.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a  Klientem jest niezbędne.

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu na czas zgodny  z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach, w tym  prawnie uzasadnionych  celów Administratora,  do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do  wprowadzania zmian/poprawek, prawo do usunięcia swoich danych, prawo do ograniczeń w przetwarzaniu, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo łatwej przekazywalności danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanej RODO.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Decyzją nr GL.RED.070.7.20.2018.EK, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24.05.2018r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 01.06.2018r. do 31.05.2021r. dla Gminy Zdzieszowice.

Przedłużenie okresu obowiązywania taryf

Informujemy, iż w związku ze zmianami przepisów prawa w zakresie ustalania i przyjmowania TARYF DLA ZBIOROWEGO DOSTARCZANIA WODY I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, w tym w szczególności Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz wejściem w życie Ustawy Prawo wodne w dniu 01.01.2018 r., okres obowiązywania Taryf na rok 2017/2018 zostaje przedłużony w myśl w/w przepisów do dnia 10.06.2018 r.

W związku z  zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  przez PGWWP i opublikowaniu ich w dniu 24.05.2018r. nowe taryfy dla miasta i gminy Zdzieszowice wchodzą w życie od dnia 01.06.2018r.

02

Światowy Dzień Wody 22-go marca

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Każdego roku skupia się na innym znaczeniu wody. Motywem przewodnim Światowego Dnia Wody 2018 jest hasło „Natura dla wody” – odkrywanie naturalnych rozwiązańdla wyzwań związanych z wodą, przed jakimi stoimy w XXI wieku.

Uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi. Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje bez bezpiecznej wody pitnej.

Podejmij działanie – gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz 22 marca, zrób to z przyrodą i wodą.

Źródło: http://worldwaterday.org

Informacja dot. podliczników!

Szanowni mieszkańcy!

Przed rozpoczęciem okresu korzystania z podliczników w celu podlewania ogródków przydomowych prosimy o sprawdzenie legalizacji podlicznika służącego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej zamontowanego na Państwa instalacji. Ważność legalizacji wynosi 5 lat.

W przypadku, gdy podlicznik nie posiada ważnej legalizacji konieczna jest jego wymiana. Podlicznik bez ważnej legalizacji nie może być uwzględniany w rozliczeniu wody bezpowrotnie zużytej.

Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie konieczności wymiany podlicznika oraz złożenie pisemnego zlecenia jego zaplombowania. Podczas plombowania wymienionego podlicznika odbiorca udostępnia pracownikowi „Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.” zdemontowany podlicznik oraz znajdującą się na nim plombę.

01

Wymiana wodomierzy

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach informuje, że na terenie miasta Zdzieszowice prowadzona jest wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową do zdalnego odczytu.
Pracownicy Spółki poruszają się oznakowanym samochodem i ubrani są w firmowe ubrania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt nr tel. 77 544 59 41 lub kom. 690 963 927.