Kran

Z kalendarium Spółki – nasze cele

Obecnie naszym najważniejszym celem jest zabezpieczenie dostaw wody i odprowadzania ścieków. W  tym celu Spółka podjęła następujące działania:

  • Systematyczne przeprowadzanie badań jakości wody;
  • Zdalny monitoring pracy stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków wraz z systemem alarmowania o wystąpieniu zdarzeń awaryjnych;
  • Zakup agregatów prądotwórczych;
  • Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej;
  • Umożliwienie awaryjnego zasilania sąsiednich wodociągów;
  • Podjęcie działań zmierzających do budowy własnego ujęcia dla wodociągu Zdzieszowice;
  • Zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego.
Light bulb with rays. Lighting Electric lamp. Creative idea, solution, thinking concept

Z kalendarium Spółki – Rok 2022 – rozwój nowoczesnych systemów informatycznych

W 2022 r. Spółka postawiła przede wszystkim na rozwój i zakup nowoczesnych systemów informatycznych:

  • Nowy system do radiowego odczytu wodomierzy, wraz z zakupem dokładniejszych wodomierzy objętościowych;
  • Nowy system bilingowy wraz z modułem technicznym i EBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;
  • Inteligentny system do monitoringu sieci wodociągowej, który wspiera bezpieczeństwo dostaw wody, pomaga monitorować kluczowe parametry i szybko reagować na anomalie.
Oleszka Kościuszki 7..

Z kalendarium Spółki – Likwidacja sieci azbestowej w Oleszce

Wykorzystując to, że ul. Kościuszki w Oleszce była rozkopana w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Spółka sprawdzała stan sieci wodociągowej. Pracownicy Spółki wykonali przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych ze starej sieci wykonanej z azbestocementu na sieć tranzytową Oleszka – Żyrowa wykonaną z PVC. Wyłączono z użytku ponad 500 m sieci azbestowej.