logo-bottom2

Zmiana dopłat do cen wody

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, w budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę na dopłaty do cen ścieków, natomiast nie przewidziano dopłat do cen wody.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2021 r. cena wody, jaką będą obciążani mieszkańcy będzie wynosić 4,62 zł netto (4,99 zł brutto), zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres od 05.06.2020r. do 04.06.2023r., zatwierdzoną decyzją GL.RZT.70.7.2020 z dn. 27.05.2020r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Szczegółowy wykaz cen dostępny jest w zakładce Regulaminy i cenniki.

Komunikat nr 2/2020 z dnia 21.08.2020 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu Oleszka – rejon zaopatrzenia Oleszka, Jasiona, Żyrowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki pobranej w dniu 17.08.2020 r. stwierdza, że decyzja z dnia 14.08.2020 r. nr HK.43260.7.8.2020.MM została wykonana i woda nadaje się do spożycia.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

c0f8c884-bb9c-11ea-add9-525400d183e6_hd_20200618-135630

Przebudowa ul. Dzierżonia

Trwa przebudowa ul. Dzierżonia w miejscowości Żyrowa. W ramach prac przebudowany został wodociąg na długości 230 m oraz rozbudowana została sieć kanalizacji sanitarnej na długości 40 m.

Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Dzierżonia, którzy są zainteresowani przebudową przyłączy wodociągowych proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 77 544 59 41.

07

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na lata 2020-2023

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.7.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

1. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice

2. orzekł o dkróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr GL.RET.070.7.20.2018

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Gliwicach w dniu 28.05.2020 r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 05.06.2020 r. do 04.06.2023 r. dla Gminy Zdzieszowice.

taryfa-2020-2023.pdf

covid

Szanowni mieszkańcy

W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa, prosi się Klientów o ograniczenie wizyt w Biurze WiK przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach.

Prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw, przesyłanie korespondecji pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 544 59 41.

W razie awarii działa całodobowy numer awaryjny 692 327 425.

l1

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej?

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
  4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie).

           Druk zlecenia odbioru przyłącza kanalizacyjnego

           Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego

       5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy.

           Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.

ru

Inwestycje zakończone w 2019

Szanowni mieszkańcy.

Miło nam poinformować, że w 2019 r. Spółka zakończyła inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice – etap III – która obejmowała budowę sieci na ulicach: Osadniczej, Pięknej i Raszowskiej oraz inwestycję pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podłączenia posesji nr 28, 28A przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy.

W związku z zakończeniem prac mogą już Państwo przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Aby to uczynić prosimy o złożenie do siedziby Spółki wniosku o wydanie warunków technicznych (w załączeniu). Następnie należy zgłosić Spółce planowany termin rozpoczęcia robót oraz zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie). Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy.

07

Dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Szanowni mieszkańcy,

W związku z Uchwałą nr XVI/139/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wysokości dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które wynosić będą 0,36 zł netto do 1 m3 wody, 1,25 zł netto do 1 m3 ścieków, zmianie ulegną opłaty obciążające mieszkańców, które będą wynosiły:

  • 4,21 zł netto/ 1 m3 wody,
  • 6,73 zł netto/ 1 m3 ścieków.

Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka rozliczając Państwa w najbliższym kwartale uwzględni dotychczasową dopłatę i wyliczy proporcjonalnie zużycie do dnia 31.12.2019 r. lub uwzględni podany stan wodomierza na dzień 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. zastosuje nową wysokość dopłaty.

uchwala-doplaty-2020.pdf

podz

Woda jest darem

W dniu 23.07.2019 r. pracownicy Spółki przeprowadzili zajęcia  pt. „Woda jest darem”  w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach w ramach „Wakacji w Bibliotece”. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym mieszkańcom jak ważna jest racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w każdym godpodarstwie domowym.