5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Oleszka – budowa kanalizacji zakończona

Spółka informuje o zakończeniu długo wyczekiwanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”.

Inwestycja mająca na celu umożliwienie mieszkańcom miejscowości Oleszka korzystanie z systemu zbiorczego odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, nie byłaby możliwa, gdyby nie współfinansowanie ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel Spółka uzyska refundację kosztów w wysokości ponad 1,5 mln zł. Dziękujemy za zaangażowanie firm biorących udział w realizacji projektu jak i mieszkańcom za zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy.

Zapraszamy mieszkańców ul. Wiejskiej i ul. Kościuszki do podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Teraz zarówno przed Spółką jak i przed Państwem stoi kolejne zadanie – w przeciągu roku Spółka musi uzyskać efekt ekologiczny, czyli wykazać się ilością wykonanych przyłączy do nowej sieci.

Aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy wykonać następujące kroki:

 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
 2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
 3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
 4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie). Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
 5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy. Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza  kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.

Zapraszamy do kontaktu.

Umowa pożyczki – podpisana

W celu zapewnienia finansowania inwestycji  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleszka” w dniu 18 sierpnia Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz podpisała umowę o udzielenie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na łączną kwotę 2,6 mln zł. Pożyczka pomostowa w wysokości ponad 1,5 mln zł zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Szanowni Mieszkańcy Oleszki

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach realizuje w Państwa miejscowości inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Zgodnie z zawartą umową prace budowlane zakończą się do 30 września 2021 r. Po dokonaniu przez Spółkę wszystkich odbiorów i zgłoszeniu do nadzoru budowlanego, będą Państwo mogli przystąpić do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, które umożliwią korzystanie z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

O terminie, kiedy będzie można przyłączyć się do sieci, zostaną Państwo poinformowani.

Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy:

 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice (wzór wniosku zostanie Państwu dostarczony do skrzynki pocztowej lub będzie można pobrać go tutaj).
 2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
 3. Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
 4. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
 5. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem (zlecenie odbioru przyłącza).
 6. Zlecić geodezyjny pomiar powykonawczy.
 7. Zawrzeć ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach umowę na odprowadzanie ścieków (wniosek o zawarcie umowy).

Przyłącze mogą Państwo wykonać sami lub zlecić do wykonania za naszej Spółce.

Oferujemy fachową i szybką obsługę, umożliwiamy również rozłożenie płatności na raty.

Budowa kanalizacji w Oleszce – kolejny etap

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka wkroczyła w nowy etap. Główne prace przeniosły się z ul. Kościuszki na ul. Wiejską. Z uwagi na prowadzenie prac w najwęższym miejscu drogi zwracamy się do mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi przy przemieszczaniu się w rejonie prowadzonych robót.

Budowa dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleszce

Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleszce ruszyła pełną parą. Do tej pory prace były prowadzone na drodze dojazdowej do miejscowości, ale już w miesiącu marcu prace przeniosą się na ulicę Kościuszki. Z dokładniejszym harmonogramem robót można zapoznać się tutaj.

Budowa dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Rozpoczynamy kolejną inwestycję

W czwartek 22 października Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz podpisała umowę na realizację robót budowlanych „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Wykonawca robót – firma WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola został wyłoniony w ramach ogłoszonego we wrześniu przetargu. Za kwotę ponad 2,6 mln zł netto zostanie wybudowane 3 km sieci kanalizacji sanitarnej i przepompownia ścieków. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2021 r.

Inwestycja, dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy, którą WiK podpisał z Urzędem Marszałkowskim w czerwcu br., ma na celu umożliwienie mieszkańcom miejscowości Oleszka korzystanie z systemu zbiorczego odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Przetarg nieograniczony – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka

W związku z otrzymaną pomocą na realizaję operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spółka prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

WiK zdobył kolejne dofinansowanie

W poniedziałek (06.07.2020 r.) Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz odebrała z rąk Marszałka Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleszce.

Inwestycja przewiduje budowę ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków. Po zakończeniu budowy do kanalizacji będzie mogło podłączyć się 78 nieruchomości. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwróci Spółce ponad 60% kosztów tj. ponad 1,5 miliona złotych.