Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Taryfa 2013
 
W dniu 17 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki ?Wodociągi i Kanalizacja? z siedzibą w Zdzieszowicach podjął uchwałę nr 1/VI/2013 w sprawie zasad pobierania opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz ustalenia ich wysokości. Uchwała określa odstąpienie od pobierania opłat w wysokości ustalonej w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 13.08.2012 r. do 12.08.2013 r. przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXIV/200/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. jako niezgodnych z obowiązującymi przepisami i do czasu zmiany taryfy przyjąć następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci, a mianowicie: 1. Opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wynosi netto 86,36 zł. 2. Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej wynosi netto 56,65zł.
 
Uchwała nr 1.VI.2013.pdf
 
W dniu 16 lipca 2013 r. na wniosek Zarządu Spółki ?Wodociągi i Kanalizacja? z siedzibą w Zdzieszowicach Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXVIII/291/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice od dnia 13 sierpnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.
 
Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013 roku.