Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
O Spółce
Status prawny
 
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa:
Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Pod Nr KRS: 0000293893
NIP: 199-006-66-93
REGON: 160156583
Siedziba: Miasto Zdzieszowice
Adres: ul. Wschodnia 2,
47-330 Zdzieszowice
tel: 534-710-346
 
 
Przedmiot działania i kompetencje:
 
Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:
 • pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych - rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
 • wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnej,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
 • wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
 • prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.
 
 
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne. Dysponujemy następującym sprzętem:
 • koparko-ładowarkami typu "Ostrówek",
 • mini koparka typu "ATLAS",
 • inny specjalistyczny sprzęt budowlany.
 
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:
 
Zgromadzenie wspólników
 • Burmistrz Miasta Zdzieszowic, Sybila Zimerman
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:
 • podejmowanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • decydowanie o tworzeniu i prowadzeniu oddziałów oraz przystępowania do innych spółek i spółdzielni, stowarzyszeń i organizacji samorządu gospodarczego,
 • rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
 
Rada Nadzorcza
 • Tomasz Surma Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Gerhard Bartodziej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Marek Pakura Sekretarz Rady Nadzorczej
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 • nadzór nad działalnością Spółki w zakresie wskazanym w art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • zaopiniowanie kandydata na prokurenta zaproponowanego przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości mieszczącej się w przedziale od 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do dwukrotności kapitału zakładowego Spółki,
 • wskazywanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
 • zajmowanie stanowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Wspólników i Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki.
Zarząd
 • Izabela Bielka Prezes Zarządu Spółki
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:
 • Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Dotyczy to wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
 • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
 
 
Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
 
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. działa na podstawie Uchwały nr. XI/82/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 lipca 2007r. oraz Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 
 
Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
 
Działalność Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest realizowana na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji, są one zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i Burmistrza miasta Zdzieszowic.
 
Zadania wynikające z planów są wykonywane przez poszczególne działy, zgodnie z ich kompetencjami, o podziale zadań pomiędzy poszczególne działy decyduje Prezes Spółki.
 
Za realizację zadań odpowiadają kierownicy działów – każdy w zakresie swoich kompetencji – zobowiązani do dokonywania pisemnej, okresowej oceny ich wykonania.
 
Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.
 
Kierownicy uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:
 • informacyjnej, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
 • nieposiadających charakteru decyzji,
 • w sprawach typowych na formularzach,
 • wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji Prezesa Zarządu.
Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Prezesowi Zarządu, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, który może też upoważnić innego pracownika Spółki. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania.
 
Odrębne zarządzenia Prezesa Zarządu regulują w szczególności:
 • zasady obiegu dokumentów i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych,
 • zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 •  zasady udzielania przez Spółkę zamówień publicznych, zasady gospodarowania zasobami magazynowymi, zasady korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu, zakres i warunki bezpieczeństwa oraz mienia Spółki,
 • zasady przejmowania i ewidencjonowania dóbr.
 
Majątek, którym dysponuje:
 
Kapitał zakładowy w wysokości: 29 590 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewiędziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
Łączna ilość udziałów: 29 590 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewiędziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy.
 
Łączna wartość wszystkich udziałów: 29 590 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewiędziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: żaden z udziałów nie został zastawiony; na żadnym z udziałów nie ustanowiono użytkowania.
 
 
Struktura własnościowa podmiotu:
 
Udziałowcem Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. jest Gmina Zdzieszowice.
 
 
Tryb działania
 
Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Prezydenta Miasta Zdzieszowic na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 10.06.2003r. i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m.in.:
§ ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.)
§ ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747)
§ ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
§ ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)
§ Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr IX/56/03 Rady Miasta Zdzieszowic z dnia 10 czerwca 2003r. - (patrz załącznik)
§ Uchwałę Nr XLV/350/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 lutego 2014r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 marca 2015r.
 
Sposób załatwiania spraw
 
Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
 
Sprawami związanymi z:
 • zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków
 • odczytami wodomierzy
 • rozliczaniem za dostawę wody/odprowadzanie ścieków
 • reklamacjami
zajmuje się Dział Obsługi Klienta: 534- 710- 346, 77- 544- 59- 41
 
 
Sprawami związanymi z wydawaniem:
 • zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków
 • warunków przyłączenia
 • uzgadnianiem dokumentacji technicznej
 • sprawami związanymi z wymianą/legalizacją/plombowaniem wodomierzy
zajmuje się Dział Techniczny: 534- 710- 346, 77- 544- 59- 41
 
 
Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowej/ kanalizacyjnej zajmuje się
w dni robocze w godz. 7-15 Dział Obsługi Klienta: 534- 710- 346, 77- 544- 59- 41
w dni wolne od pracy oraz w godz. 15-7 Pogotowie Wodociągowe 692- 327- 425
 
Rozliczenia i płatności
Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez Spółkę usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków są wskazania wodomierza oraz obowiązująca taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. Faktura może być wystawiona:
 • w Dziale Księgowości po podaniu odczytu wodomierza przez Odbiorcę osobiście lub telefonicznie.
 
Płatności mogą być dokonywane w formie:
 • przelewem za pośrednictwem poczty lub banków – prowizja według stawek poszczególnych placówek, zgodnie z umową podpisaną przez Spółkę prowizja w Banku Spółdzielczym mieszczącym się w Zdzieszowicach ul. Fabryczna 24 wynosi 1zł od każdego przelewu na konto Spółki.
 
Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieregulowania należności wdrażamy, zgodnie z umową, procedurę odcięcia dostawy wody. W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację tą przekazujemy jednocześnie do Burmistrza Miasta Zdzieszowic oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 
 
Informacje o prowadzonych rejestrach:
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestry wystawionych faktur
 • rejestr wydanych warunków oraz zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków
 • rejestr dokumentacji projektowych
 • rejestr uzgodnień dokumentacji projektowych
 • rejestr dokumentacji powykonawczej
 • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • rejestr odczytów stanów wodomierzy
 • ewidencja reklamacji
 • rejestr awarii.
 
© netkoncept.com