Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Mieszkańcy Krępnej i Rozwadzy!
 
W związku z zakończeniem kolejnych etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna oraz w miejscowości Rozwadza, informujemy że mieszkańcy mogą składać w siedzibie Spółki wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączania się do sieci kanalizacyjnej.
 
Podczas realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap i miejscowości Rozwadza III etap” wybudowano ok. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę wpływu gospodarki wodno-ściekowej na środowisko naturalne. Inwestycja zapewni ograniczenie ilości i szkodliwości ścieków trafiających do wód aglomeracji Zdzieszowice oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie równowagi ekosystemu aglomeracji.
 
Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, zakończonej studzienką przyłączeniową zlokalizowaną bezpośrednio przy granicy działki, umożliwiając tym samym podłączenie się do nowopowstałej sieci. Do podłączenia przewidzianych jest 47 posesji, dzięki czemu z kanalizacji zacznie korzystać 190 osób. Zachęcamy zatem do wykonywania podłączeń i korzystania z kanalizacji.

Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice – możliwość pobrania wniosku w zakładce „Pliki do pobrania”.
2. Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
5. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
 
 
_______________________________________________________________________________
 
 
W dniu 07.05.2015 r. dokonano odbiorów końcowych robót budowlanych dla zadań "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza III etap".
Kolejnym obowiązkiem Spółki jest złożenie dokumentacji powykonawczej wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do Starostwa Powiatowego. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia możliwe będzie wykonywanie przyłączy do posesji i podpisywanie umów na odbiór ścieków. Obecnie mieszkańcy mogą składać do Spółki wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
______________________________________________________________________________
 
 
 
W dniu 23.02.2015 r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą WODGAZ z Opola na zadanie ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza III etap”. Prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczną się w dniu 05.03.2015 r. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 08.05.2015 r. Podczas budowy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna na ulicach: odnogi od ul. Szkolnej, ul. Polna, ul. Jasiońska, ul. Parkowa, fragment ul. Waryńskiego.
 

 
W dniu 23.02.2015 r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą HYDROMEX z Częstochowy na zadanie ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap”. Prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczną się w dniu 05.03.2015 r. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 08.05.2015 r. Podczas budowy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna na: ul. Leśnej, ul. Młyńskiej, ul. Wodnej, ul. Odrzańskiej, części ul. Polnej, odnodze ul. Stawowej, części ul. Nowej, części ul. Cegielnianej.
 
  
 

 
W dniu 18.02.2015r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Zarząd Spółki podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zadania: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap i miejscowości Rozwadza III etap”. Projekt przewiduje wybudowanie 1 447m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna oraz 1 115m sieci w miejscowości Rozwadza, co umożliwi przyłączenie do sieci 47 domów. Łączna wartość inwestycji bez podatku VAT wyniesie 2 769 855,19 zł z czego 50% stanowić będzie dofinansowanie otrzymane ze środków PROW, pozostałą kwotę przekaże Gmina Zdzieszowice.
 

 
© netkoncept.com