Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
  

30 grudnia Zarząd złożył wniosek do WFOŚiGW w Opolu  na zadanie:
,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” . Ocenę merytoryczną I stopnia Spółka przeszła pomyślnie, obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia. Uzyskanie dofinansowania pozwoli na wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Januszkowicach. Mając na uwadze realizację efektu ekologicznego oraz wolę zapewnienia mieszkańcom  możliwości korzystania z dobrodziejstw sieci kanalizacyjnej zachęcamy mieszkańców do podłączenia ich nieruchomości do sieci. Należy również pamiętać, iż korzystanie z kanalizacji sanitarnej obniży koszty związane z odprowadzaniem nieczystości. Spółka Wodociągi i kanalizacja na każdym etapie zapewnia szybką i sprawną obsługę.

 
 

Po przekazaniu dokumentacji i placu budowy w dniu 21 lutego bieżącego roku w miesiącu marcu rozpoczęliśmy budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej z miejscowości Januszkowice do Zdzieszowic. Inwestycja jest finansowana w całości ze środków przekazanych przez gminę. Do dnia dzisiejszego roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

 

W roku 2014 dzień 1 listopada wypada w sobotę tj. w dniu
wolnym dla pracowników Spółki Wik Sp. z o.o. określony
jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządza się:
a) za dzień 1 listopada 2014 dniem wolnym od pracy jest
dzień 10 listopad 2014 (poniedziałek)