Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Działalność Spółki i oferowane usługi
 
Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:
 
 • pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych - rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
 • wykonywanie robót budowlanych w zakresie tynkowania, posadzkarstwa, tapetowania, oblicowania ścian, malowania, szklenia, stolarki budowlanej oraz pozostałych robót wykończeniowych,
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
 • wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i klimatyzacyjnej,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
 • wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
 • prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • wykonywanie nasadzeń, pielęgnacja terenów zielonych, koszenie traw, przycinanie żywopłotów,
 • sprzątanie obiektów, budynków oraz terenów przyległych,
 • odśnieżanie ulic i placów.
 
Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.
 
 
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne. Dysponujemy następującym sprzętem:
 
 • koparko-ładowarkami typu "Ostrówek",
 • mini koparka typu "ATLAS",
 • inny specjalistyczny sprzęt budowlany.
 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
 
© netkoncept.com