Usługi

Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

 

 • pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych - rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnej,
 • prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • wykonywanie nasadzeń, pielęgnacja terenów zielonych, koszenie traw, przycinanie żywopłotów,
 • sprzątanie obiektów, budynków oraz terenów przyległych,
 • odśnieżanie ulic i placów.

 

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

 

W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl