Deklaracja dostępności

„Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wik.zdzieszowice.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-31
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • opublikowane pliki zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre zdjęcia, dokumenty oraz skany zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że nie zostały opublikowane cyfrowej.
  • Zamieszczone na stronie pliki PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.10.30

Data aktualizacji oświadczenia: 2023.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktow:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Traczyk, traczyk.magdalena@wik.zdzieszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 544 59 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście od ulicy Wschodniej.  

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak jest windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Brak jest podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. Przed drzwiami głównymi budynku znajduje się domofon, za pomocą którego zostaje przywołana odpowiednia osoba merytoryczna do załatwienia sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość załatwienia spraw poza siedzibą Spółki – bezpośrednio w domu/ nieruchomości Klienta. Osoba, która zamierza skorzystać z możliwości załatwienia sprawy poza siedzibą Spółki, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w Spółce, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. 

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl

telefonu – w tym za pośrednictwem osoby trzeciej – nr tel. 77 544 59 41

wyłania pisma na adres: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Spółce.

Osoba, która zamierza skorzystać z możliwości usług tłumacza migowego, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w Spółce, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl

telefonu – w tym za pośrednictwem osoby trzeciej – nr tel. 77 544 59 41

wyłania pisma na adres: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

 

Raport o stanie dostępności – stan na dzień 01.01.2021 r.