O Spółce

Status prawny

Przedmiot działania i kompetencje:

Przedmiotem działalności „Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

 • pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych – rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych – rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
 • wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność w zakresie:

 1. usług oczyszczania i zimowego utrzymania dróg.
 2. usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych.
 3. usług w zakresie usuwania awarii oraz remontów nieruchomości stanowiących własność gminy.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Zgromadzenie Wspólników:

Burmistrz Miasta Zdzieszowice, Sybila Zimerman

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

 • rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat Spółki za mieniony rok obrachunkowy, a ponadto udzielanie absolutorium członkom władz Spółki,
 • tworzenie funduszy celowych oraz określanie ich wysokości i sposobu ich wydatkowania,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, ustalanie należnego im wynagrodzenia oraz zatwierdzanie Regulaminu Rady,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • wyrażanie zgody na zbycie, względnie wydzierżawienie  przedsiębiorstwa lub jego części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, jak też nabycie lub zbycie nieruchomości,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie spółek,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • przystąpienie Spółki do innej Spółki, w tym  Spółki z udziałem kapitału zagranicznego,
 • przystąpienie Spółki do organizacji gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
 • wyrażanie zgody na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę albo obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Spółki lub zakładu,
 • zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego,
 • wszelkie inne sprawy przedstawione przez zarząd Spółki lub wspólników.

Rada Nadzorcza

Tomasz Surma Przewodniczący Rady Nadzorczej

Gerhard Bartodziej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Pakura Sekretarz Rady Nadzorczej

 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Umowy Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania wyników czynności, o których mowa w pkt. 1/ i 2/,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z prowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium z jego działalności,
 • nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników,
 • zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
 • delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • opiniowanie ceny wody oraz odprowadzanych ścieków ustalonych przez Zarząd Spółki.

Zarząd

Grzegorz Rybka – Prezes Zarządu Spółki

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

 • Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Dotyczy to wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
 • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. działa na podstawie Uchwały Nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach oraz Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Działalność Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest realizowana m. in. na podstawie planów, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i Właściciela Spółki – Burmistrza miasta Zdzieszowic.

Zadania wynikające z planów są wykonywane przez poszczególne działy, zgodnie z ich kompetencjami, o podziale zadań pomiędzy poszczególne działy decyduje Prezes Spółki.

Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

Kierownicy uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:

 • informacyjnej, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
 • nieposiadających charakteru decyzji,
 • w sprawach typowych na formularzach,
 • wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji Prezesa Zarządu.

Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Prezesowi Zarządu, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, który może też upoważnić innego pracownika Spółki. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania.

Majątek, którym dysponuje:

Kapitał zakładowy w wysokości: 33 153 000,00 zł (trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Łączna ilość udziałów: 33 153 (trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy.

Łączna wartość wszystkich udziałów: 33 153 000,00 zł (trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów:

na udziałach ustanowiono zastaw do wysokości kapitału 2.285.000,00zł. Liczba udziałów obciążonych zastawem 2.285 – zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu bez prawa głosu – postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2015 roku – wpis do rejestru zastawów.

na udziałach ustanowiono zastaw do wysokości kapitału 1.350.000,00 zł. Liczba udziałów obciążonych zastawem 1.350 – zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu bez prawa głosu – umowa zastawnicza z dnia 21.09.2021 r.

Struktura własnościowa podmiotu:

Jedynym udziałowcem Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. jest Gmina Zdzieszowice.

Tryb działania

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Zdzieszowice na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 5.02.2009 Nr In III 7032-1/09. i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m.in.:

 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020, poz.1526 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028)
 • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.)

Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/152/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2008r. z późn. zm.

Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.2020 z dnia 27 maja 2020 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres 3 lat.

Sposób załatwiania spraw

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Spółki biuro przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach pozostaje zamknięte dla interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie pod nr 77 544 59 41 lub mailowo pod adresem bok@wik.zdzieszowice.pl

Wszystkie druki dostępne są na stronie www.wik.zdzieszowice.pl w zakładce Informacje dla odbiorców i druki do pobrania.

W przypadku braku możliwości kontaktu w w/w sposób istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw

po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem Spółki.

 

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas wizyt w obiektach administracji publicznej

 

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawami związanymi z:

 • zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków
 • reklamacjami

zajmuje się Dział Obsługi Klienta: tel. 534 710 346, 77 544 59 41

Sprawami związanymi z:

 • odczytami wodomierzy
 • rozliczaniem za dostawę wody/odprowadzanie ścieków

zajmuje się Dział Księgowości: tel. 509 844 258

Sprawami związanymi z wydawaniem:

 • zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków
 • warunków przyłączenia
 • uzgadnianiem dokumentacji technicznej
 • sprawami związanymi z wymianą/legalizacją/plombowaniem wodomierzy

zajmuje się Dział Techniczny: tel. 690 963 927, 534 710 346, 77 544 59 41

Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowej/ kanalizacyjnej zajmuje się

w dni robocze w godz. 7:30-15:30 Dział Obsługi Klienta: tel. 534 710 346, 77 544 59 41

w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:30-7:30 Pogotowie Wodociągowe tel. 692 327 425

Rozliczenia i płatności

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez Spółkę usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków są wskazania wodomierza/przepływomierza oraz obowiązująca taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. Faktura jest wystawiona po dokonaniu odczytu przez pracowników Spółki lub po podaniu odczytu wodomierza przez Odbiorcę osobiście lub telefonicznie.

Płatności mogą być dokonywane przelewem, za pośrednictwem poczty lub banków – prowizja według stawek poszczególnych placówek.

Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieregulowania należności Spółka wdraża, zgodnie z umową, procedurę windykacyjną, która może zostać zakończona odcięciem dostawy wody. W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informacja ta przekazywana jest jednocześnie do Burmistrza Miasta Zdzieszowic oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Informacje o prowadzonych rejestrach:

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestry wystawionych faktur
 • rejestr wydanych warunków oraz zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków
 • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • rejestr odczytów stanów wodomierzy
 • ewidencja reklamacji
 • rejestr awarii.

 

Oznaczenie formy prawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa:

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach

Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Opolu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego Pod Nr KRS: 0000293893

NIP:

199-006-66-93

REGON:

160156583

Siedziba:

Miasto Zdzieszowice

Adres:

ul. Wschodnia 2,

47-330 Zdzieszowice

Telefon:

534-710-346