Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych 

Elżbieta Miszkiewicz

tel. 606 122 601

e-mail: iodo@wik.zdzieszowice.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. w ZDZIESZOWICACH

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47 – 330 Zdzieszowice.

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iodo@wik.zdzieszowice.pl lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w zakresie imienia, nazwiska, dostępnych danych kontaktowych klientów, określenie i zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług, w celu realizacji umowy zawartej na realizacje usług (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji zamówionych usług.
 2. dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy o w podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego.
 3. dane osobowe klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 litera f RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;
 4. nagrań monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia, bezpieczeństwa klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz klientów (art. 6 lit f RODO) – przez 35 dni od dokonania nagrania.

4. Odbiorcy danych

Administrator nie udostępnia danych osobowych klientów innym podmiotom z wyjątkiem:

 1. organów Państwowych, wobec których administrator jest obowiązanych do dokonania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 2. banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywania transakcji;
 3. operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

Dane osobowe klientów mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych, obsługi monitoringu wizyjnego.

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
 3. do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
 4. do usunięcia danych – żądanie usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  2. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  4. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczącychktóre dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
 7. do sprzeciwu – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 53103 00.

7. Akty prawne przywoływane w klauzuli

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1);
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540);
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217);
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360);
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od wartości i usług (Dz. U. 2022 poz. 931).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iodo@wik.zdzieszowice.pl

tel.: 606 122 601